• 10 November 2017 at 15:17
 • 3588
 • 0

- รับอบรมสำหรับ Online Training IT แบบตัวต่อตัว ....สามารถเรียนที่บ้านได้เลย....ท้้ง SAP ,Oracel,Big Data,Agile,IOT.....ect....

- รับอบรมแบบ in house Training ให้กับบริษัทในประเทศไทยที่สนใจอบรม ตั้งแต่ 5 คน จนถึง 15 คน รับอบรมได้ทุก Module (Corporate Training) มาอบรมให้ถึงบริษัทที่ไทย

สำหรับ Corporate Training สามารถติดต่อได้ที่ 096-7328181 & info@sysinnovatech.com

 

 Online Training Name   Day  Duration   Price (บาท)
AI (Artificial Intelligence) 5 Days 40 Hours  28,000
Big Data - Hadoop - Developer  5 Days 40 Hours  25,000
Mastering Python Programming  5 Days 40 Hours  35,000
IoT - Internet of Things  2 Days 16 Hours  30,000
Machine Learning  Artificial Intelligence  5 Days 40 Hours  30,000
Data Science for Beginners  3 Days  24 Hours  24,000
BlockChain  3 Days  24 Hours  28,000
DevOps Comprehensive  3 Days  24 Hours  30,000
Django Framework - Python Web App Development  4 Days  32 Hours  30,000
DATA SCIENCE  Basic to Intermediate 5 Days  40 Hours  30,000
HADOOP Administration 4 Days  32 Hours  30,000
Apache Cassandra - Developer content 2 Days  16 Hours  24,000
Apache Spark - Development Contents 3 Days  24 Hours  28,000
Awazon Essentials  3 Days  24 Hours  38,000
Introduction to MEAN Stack Development 10 Days  80 Hours  38,000
R programming for Data Science   3 Days  24 Hours  28,000

 

 

SAP (Systems, Applications and Products) โปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจได้ และผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัทได้ ใน SAP เองมี Modules หลายๆ Modules ที่มีหน้าที่ทำงานแตกต่างกัน แต่สอดประสานกัน ในแต่ละ Modules จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกัน ถึงกัน โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนในแต่ละModules และ มีการพัฒนาขึ้นมาในลักษณะของ Based on Best Practice in Industry กล่าว โดยสรุป SAP (System Application products) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) ของประเทศเยอรมันที่ใช้ควบคุมดูแลทุกสายงานของบริษัท

 ความสามารถในการทำงานของ SAP

SAP ได้ออกแบบมาให้รองรับการดำเนินงานของธุรกิจ หรือหน่วยงาน ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน อาทิเช่น การจัดทำเหมืองข้อมูล การจัดทำคลังข้อมูลระบบการบริหารสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) Integration Business Planning แล้วส่งต่อข้อมูลไปในระบบ ERP ซึ่งสามารถดูผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ การทำ Strategic Management, Balance Score Card การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน อดีตและอนาคตขององค์กร

 

SAP ก่อตั้งที่ประเทศเยอรมันนี เมื่อปี 1972 (พ.ศ. 2515) สํานักงานใหญ่อยู่ที่ Walldorf, Germany 
โดย การรวมตัวกันของอดีตพนักงานบริษัท IBM และเจริญเติบโตจนกลายเป็นบริษัท software ที่ใหญ่เป็นอันดับ 5ของโลก มีบริษัทที่มีการใช้ SAP มากกว่า 6,000 บริษัท ใช้มากกว่า 50 ประเทศ ใช้มากกว่า 9,000 site มีส่วนแบ่งในตลาด client/server software กว่า 31% มีผู้ใช้เพิ่ม 50% ต่อปี มียอดขาย SAP R/3 เพิ่มขึ้น 70% ต่อปี 


เป้าหมายธุรกิจในเริ่มแรก เน้นลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ( Enterprise-scale) แต่ในปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปที่ลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • SAP มีการสร้างระบบงานทางด้าน Financial Accounting ที่เป็นลักษณะ Real-time และ Integrate Software
 • ใน ปีต่อๆมา SAP ได้มีการพัฒนาระบบงานเพิ่มทางด้าน Material Management, Purchasing, Inventory Managementและ Inventory Management และ Invoice Verification
 • ในปี 1997 ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อบริษัทเป็น System, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung(System Applications, Products in data Processing)และได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่เมือง Walldorf
 • จากนั้น SAPก็ได้พัฒนาระบบงานเพิ่มขึ้น เช่น Assets Accounting เป็นต้น
 • ใน ปี 1978 SAP ได้เสนอระบบงานที่เป็น Enterprisewide Solution ที่ชื่อว่า SAP/R2 ซึ่งทำงานอยู่บนระบบ Mainframeพร้อมกับเพิ่มระบบงานทางด้าน Cost Accounting
 • ในปี 1992 SAP ได้เสนอระบบงานที่ทำงานภายใต้ Environment ที่เป็น 3 Tier Clien/Server บนระบบ UNIX ที่ชื่อว่า SAP R/3
 • ใน ปี พ.ศ. 2532 SAPได้ตั้งสํานักงานใหญ่ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในเอเซียใต้และประเทศย่านแปซิฟิก ต่อมาได้ขยายสาขาในภูมิภาคนี้ใน ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนิเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย
 • กรกฎาคม พ.ศ. 2546 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้เลือกใช้ mySAP Supplier Relationship Management (SRM) เพื่อมาช่วยในการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อให้เกิด Supplier network ขึ้นมา โดยหวังว่าในที่สุดจะทําให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่รวดเร็วขึ้น และลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจได้ ซึ่งมีผลต่อ 10 บริษัทที่เป็นคู่ค้าขององค์การโทรศัพท์ 

           ลูกค้าที่สําคัญของ SAP ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกคือ Singtel, Tata Group of Companies, Siam Cement,      Telom  Asia, PT Astra, San Miguel, Uniliver, FAW-Volkswagen, Sony Computer Entertainment, 7-Eleven Stores, General Motors, Novartis

 

Application Module หลักๆในระบบ SAP

 

 • FI Financial Accounting หรือโมดูลทางด้านบัญชีการเงิน
 • CO Controlling หรือโมดูลทางด้านบัญชีจัดการหรือบัญชีบริหาร
 • Is Oil & Gas 
 • Downstream & UpStream
 • AM Fixed Assets Management หรือโมดูลทางด้านการจัดกาสินทรัพย์ถาวร
 • SD Sale & Distributions หรือโมดูลทางด้านขายและการกระจายสินค้า
 • MM Material Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการวัตถุดิบ
 • PP Production Planning หรือโมดูลทางด้านการวางแผนการผลิต
 • QM Quality Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการด้านคุณภาพ
 • PM Plant Maintenance หรือโมดูลทางด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน
 • HR Human Resource หรือโมดูลทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • TR Treasury หรือโมดูลทางด้านการบริหารการเงิน
 • WF Workflow หรือโมดูลทางด้าน Flow ของกระบวนการทำงาน
 • IS Industry Solutions คือส่วนระบบงานธุรกิจเฉพาะ โดยที่ไม่ใช่โมดูลมาตร
 • Project Systems - PS
 • System Management - BASIS
 • Advanced Business Application Programming - ABAP
 • Business Information Warehousing - BIW
 • Customer Relationship Management - CRM
 • Advanced Planner Optimizer - APO
 • Product Lifecycle Management – PLM
 • อื่นๆ..

India's 1st  Opensouce Training Organization 

PROFESSIONAL AND CORPORATE TRAINING

SYSINNOVA always been on the forefront of technology, heralding the latest advancement in learning, technology consulting and was created for institutions and enterprises that aspire to transform themselves through innovative pedagogy and cutting edge technologies. With a team of experienced business and academic experts, we believe in creating a responsive, dynamic and optimized learning environment. We nurture talent to allow organizations to optimize investments in training and development. We believe that training should be core business oriented. Which is why, our innovative, and blended learning solutions are designed to help organizations across industries to meet their unique business objectives. Our content incorporates sound instructional design, offers compelling training content and is designed, enhance, engage, evolve and be an expert in their relevant required skills.

SYSINNOVA is an end-to-end learning and technology project support company assisting our clients in various in-house trainings, open workshops, online workshops, developing niche study material and project consulting to our clients.  We have successfully delivered over 1000+ trainings since last 15 years all over India, United States, Europe, Africa and Middle East. We have a great panel of experienced certified trainers and consultants having relevant industry experience to conduct customized training according to your needs at very competitive rates. We have an excellent pool of highly experienced corporate trainers on most of the advanced technologies and we also have relevant visa process incase if there is any requirement for a trainer or Consultation. Details about the Technical areas we cater to is mentioned below.

 

                                        

 

We mainly specialize in complete following technologies

Security, Process & Compliance: Resourcing | Training | Consulting

v  Compliance & Security : ISO 9001, ISO 14001/18001, OHSAS 18001, ISO 27001,27032, ISO 20000/55001, ISO 22301, ISO 31000/37001, ISO 29001/50001

 

Technology: Resourcing | Training | Consulting

v  SalesForce : Cloud, Developer, Administration, Integration, Advanced SalesForce – Lightning, Wave Analytics, ExactTarget

v  EMERGINGIN Technologies: Robotics Automation Process, Artificial Intelligence, BluePrism

v  GRC:  Governance Risk & Compliance, Oracle, MetricStream, SAP

v  Java-J2EE:  Core Java, Advanced Java ( J2EE), Struts, Spring frameworks, Hibernate, JSP, EJB, SOAP, Java/ J2EE Performance Tuning, J2ME, AJAX, JavaScript

v  Oracle : ORACLE (10/11g–Developer/Admin, RAC, DataGrid, SQL Tuning & Performance Tuning, E-Business Suite, BI/OBIEE, SOA, OSB, Fusion Middleware, WebLogic, ATG, PeopleSoft etc.,

v  Microsoft Technologies  : .Net, BizTalk Server, SharePoint/MOSS, MS-Exchange, MS-BI (SSIS, SSRS, SSAS), MS-Project, MS-CRM, MS-Office, Azure, SCOM, SCCM, TFS, VSTS, SilverLight

v  SAP - ABAP, Basis, BI, MDM, MM, FICO, HCM-ESSMSS-SuccessFactors ,Hybris, Solman, EP, PP, CRM, NetWeaver XI-PI, SeeBurger, BO-BI,MAM,

v  IBM: Mainframe ( CICS, COBOL, JCL, DB2, IMS, MVS, IDMS, REXX, CLIST), AS400,IBM WebSphere, IBM - MQ Series, IBM-Tivoli, EDI Gentran, IBM NetCool, FileNET, TIBCO, Sybase, Informix, Lotus,  

v  Data Warehousing (DW) / Business Intelligence (BI): Siperian, ABI INITIO, BusinessObjects, Cognos, Teradata, DataStage, Informatica, Crystal Report, MicroStrategy, Sybase, Informix, MySQL

v  Operating system:     Windows administration, IIS, Unix, Linux, Solaris, AIX, Mac, HPUX

v  ERP Training  :   SAP(Technical & Functional), Oracle Applications (11i & R12), JD Edwards, PeopleSoft ( Technical, Functional and Techno-functional)

v  Software Testing :     Manual Testing, Mercury QTP, Silk Test, Win Runner, Load Runner, Rational Rose, Selenium

v  Open source: Ruby-on-rails, Php, Python, Apache OFBiz, Apache Tomcat, Drupal, Hadoop, Joomla,

v  Middleware: Middleware WebSphere, WebLogic, Web Methods, JBOSS, TIBCO, ATG, Apache, Tomcat

v  Telecom Training: Android, GSM, GPRS, CDMA, UMTS, WLAN, Mobile Infrastructure, J2ME, Open GL - 3D, GIS, Symbian, iOS, Blackberry,  

v  Networking & Hardware Training: Cisco ( CCNA, CCNP), HP-UX, SAN, Symantec Products, EMC, Clarion Boxes, BREW, VMware,

v  System Programming   :  C, C++, UNIX, Perl, PHP

v  Embedded System : ( VLSI, VxWorks, RTO, pSOS, WinCE Device Drivers), ARM Processor, Microprocessor.

v  Content Management - FileNet, Documentum, Interwoven, Vignette, Alfresco, WCM, IBM Content Manager, IBM Document Manager

v  Master Data Management - WebSphere Product Center, WebSphere Customer Center, SAP MDM, Oracle MDM.

v  Virtualization Techniques – Azure, Citrix Virtualization, Amazon WebServices (AWS), Google, Cloud Computing, VMWare etc.

 

v  Other areas - SalesForce, Multimedia, Animation, Soft skills, Adobe, Flash, LiveCycle, Flex AGILE Methodologies, Project Management, CCNA, Novell, Veritas, EMC, Actuate, Crystal Reports, BIT Reports etc.,

Java-J2EE

Core Java, Advanced Java (J2EE), Struts, Spring frameworks, Hibernate, JSP, EJB, SOAP, Java/ J2EE Performance Tuning, J2ME, AJAX, JavaScript

Oracle

ORACLE (10/11g – Developer / Admin, RAC, DataGrid, SQL Tuning & Performance Tuning, E-Business Suite, BI/OBIEE, SOA,OSB,Fusion Middleware, WebLogic,ATG,PeopleSoft etc.

Microsoft Technologies

.Net, BizTalk Server, SharePoint / MOSS, MS-Exchange, MS-BI (SSIS, SSRS, SSAS), MS-Project, MS-CRM, MS-Office, Azure, SCOM, SCCM, TFS, VSTS, SilverLight.

SAP

ABAP, Basis, BI, MDM, MM, FICO,Oil&Gas, HR, EP, PP, CRM, Netweaver XI-PI, Seeburger, BO-BI,MAM.

IBM

Mainframe (CICS, COBOL, JCL, DB2, IMS, MVS, IDMS, REXX, CLIST), AS400,IBM Websphere, IBM-MQ Series, IBM-Tivoli, EDI Gentran, IBM NetCool, FileNET, TIBCO, Sybase, Informix, Lotus.

Data Warehousing (DW) / Business Intelligence (BI)

Siperian, ABI INITIO, BusinessObjects, Cognos, Teradata, Datastage, Informatica, Crystal Report, Microstrategy, Sybase, Informix, MySQL.

Operating system

Windows administration, IIS, Unix, Linux, Solaris, AIX, Mac, HPUX.

ERP Training

SAP(Technical & Functional), Oracle Applications (11i & R12), JDEdwards, PeopleSoft ( Technical, Functional and Techno-functional).

Software Testing

Manual Testing, Mercury QTP, Silk Test, Win Runner, Load Runner, Rational Rose, Selenium.

Open source

Ruby-on-rails, Php, Python, Apache OFBiz, Apache Tomcat, Drupal, Hadoop, Joomla.

Middleware

Middleware Websphere, Weblogic, Webmethods, JBOSS, TIBCO, ATG, Apache, Tomcat.

Telecom Training

Android, GSM, GPRS, CDMA, UMTS, WLAN, Mobile Infrastructure, J2ME, Open GL - 3D, GIS, Symbian, iOS, Blackberry.

Networking & Hardware

Cisco ( CCNA, CCNP), HP-UX, SAN, Symantec Products, EMC, Clarion Boxes, BREW, VMware.

System Programming

C, C++, UNIX, Perl, PHP.

Embedded System

( VLSI, VxWorks, RTO, pSOS, WinCE Device Drivers), ARM Processor, Microprocessor. • TRAINING FOR PROFESSIONALS,
  FRESHERS AND JOB SEEKERS
 • We provide OpenSource technology training for new employees, lateral trainees, experienced professionals, and CXO level professionals.

 • We have professional & Customized training programs available.

 • Our in-house pool of 30+ information technology and computer software trainers working full-time on the rolls of the company and overall 15000+ Sr.

 • IT Consultants & corporate trainers pool is available on demand across all locations in India and around the world.

 • KNOW MORE
 • TRAINING FOR CORPORATES
 • Corporate trainers available on demand for your enterprise technology, project management, IT service management and IT governance, behavioral management and organizational development training, foreign language training, information technology and software training requirements globally.

 • 15000+ corporate Consultants & trainers pool available on-demand More than 30 corporate trainers working full-time on the rolls of the company 50+ trainers with more 15 years of core training experience Technology trainers – at any level – have to undergo four levels of interviews, including writing code, for getting selected as a corporate trainer.

 • IT Consultants & corporate trainers pool is available on demand across all locations in India and around the world.

 • KNOW MORE
ENQUIRE FOR COURSE
34126